EUTR: comercialització de la fusta i derivats

25 feb 2021 | Noticias

Us recordem que els agents que comercialitzen fusta i derivats d’aquesta tenen una sèrie d’obligacions des de l’entrada en vigor del Reglament EUTR (UE) 995/2010. Els productes afectats per aquesta normativa són molt diversos (paper, pasta de paper, mobles, taulers de partícules, etc.).

Aquesta normativa, exposada de forma molt breu, afecta en especial les activitats comercial que suposi posar per primera vegada aquests productes, es a dir, posar al mercat productes provinents d’aprofitaments forestals fustaners o bé de l’activat d’importació de productes de fora de la UE inclosos en la llista de productes de l’annex de l’enllaç següent:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=ES

Això comporta l’obligació de presentar una declaració responsable amb periodicitat anual d’acord amb la normativa indicada. Aquesta declaració s’ha de presentar abans del 31 de març de 2021 a l’enllaç següent:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fusta-i-derivats

Per facilitar la presentació es disposa d’una guia per afavorir l’emplenament. Aquesta també està disponible a l’enllaç anterior.

Per a més informació us podeu adreçar a: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestio-forestal/eutr-comercialitzacio-fusta/

Més informació al Gremi o directament a: eutrcatalunya@gencat.cat, o trucant al telèfon: 935674123, de dilluns a divendres de 9h a 14h.