Conclusions del Vè Congrés Fusta Constructiva

17 nov 2022 | Notícies

Les conclusions del Congrés Fusta Constructiva van ser presentades en format de taula rodona, moderada per Jorge Blasco Miguel. En aquesta taula rodona van participar membres del comitè científic de tots els blocs:

 • Forestal: Emma Sebastia
 • Innovació de Materials: Laia Haurie i Pilar Giraldo
 • Industria: Ignasi Caus
 • Construcció: Miquel Vilaró

Construir en fusta = deforestar?

El primer dels quatre blocs ens presenta l’origen, el bosc. Mario Beltran comenta en la seva ponència que el bosc s’ha expandit i s’ha diversificat malgrat una visió social errònia que encara creu que construir en fusta és desforestar. Eduardo Rojas, també incideix en aquesta visió errònia que considera que talar un arbre significa eliminar el pulmó verd, contràriament a la realitat, ja que el CO2 queda segrestat fins al final de la vida útil; al bosc, l'arbre envelleix i torna el CO2 a l'atmosfera. Amb dades empíriques els experts forestals han demostrat que dins de l’àmbit de gestió forestal és important i possible utilitzar la fusta del nostre territori.

Fusta Km. O

La fusta de Km 0 contribuirà a mitigar el canvi climàtic i també aconseguirà fer que el territori rural creixi i sigui autosuficient. En línies generals s’ha demostrat un cop més que cal:

 1. Finançar el manteniment del bosc sigui quin sigui l’ús que en fem (industrial o recreatiu).
 2. Apostar pels propietaris forestals, incentivar-los i reduir les traves administratives
 3. La formació

  3.1. Formació dels professionals que participen en el procés constructiu de la fusta des del bosc fins l’obra,

  3.2 Formació d’una consciència social més comprensiva amb la realitat d’un sector castigat tant per idees demagògiques fomentades per la construcció tradicional, com ara una visió idíl·lica del bosc. És a dir, cal culturitzar socialment en com es pot utilitzar la fusta i incidir simultàniament en la sostenibilitat mediambiental.

 4. Incentivar un consum més productiu i rentable ja que, només s’aprofita un baix percentatge de la fusta que produïm en el procés constructiu, la major part es destina a la producció de pellets.

Investigació

La investigació que es fa a les universitats ens permet optimitzar l’ús de la fusta, sense sobre utilitzar-la introduint l’ús d’altres materials que permeten solucions mixtes. L’objectiu és construir amb materials de baix impacte ambiental, com ara la terra o subproductes lignocelulosics i agrícoles... És a dir, materials que contribueixen a la descarbonització de l’atmosfera.

Convivència de la fusta amb altres materials

Un problema a resoldre per fomentar aquesta convivència de la fusta amb altres materials és la lentitud del propi sistema per introduir-ho en la indústria i també en els propis cicles formatius. Acadèmicament s’ha d’aconseguir que la fusta sigui troncal dins del currículum acadèmic. A dia d’avui només es troba com assignatura optativa a les facultats d'Arquitectura. Actualment per formar-se s’han desenvolupat col·laboracions amb entitats com ara el Gremi Fusta i Moble o constructores.

Formació

La formació també és responsabilitat de la societat i dels prescriptors de la construcció en fusta. Socialment, l’ús de la fusta en la construcció d’habitatges encara és tabú perquè s’associa amb la desforestació. Als arquitectes els hi pertoca fer entendre que construir en fusta no significa acabar amb els recursos forestals ja que, per mantenir-los només cal plantar arbres. De fet, l’agricultura i la ramaderia – tal com s’ha mostrat en imatges en aquest congrés – tenen un efecte de desforestació superior a qualsevol altre activitat industrial.

També és un mite la concepció de la fusta davant del foc. Cal que a més dels estudiants, els arquitectes, els bombers i els professionals també siguin capaços de comprendre millor el comportament de la fusta davant del foc.

La imatge tradicional del fuster hauria de desaparèixer de l’imaginari col·lectiu. Empreses com 011h són un model d’industrialització del procés constructiu. Actualment, hi ha demandes de construccions sostenibles, ecològiques i que no contamini. La fusta és l’únic material ecològic que acompleix amb tots els requisits actuals. Solucionar el problema de la descarbonització és responsabilitat de tots.

Així mateix és important la transformació del territori rural aprofitant el bagatge previ existent i que permeti reactivar l’activitat sector primari amb gestió forestal on estan els recursos. Cal reflexionar sobre la necessitat de focalitzar en rehabilitació sense obsessionar-se per la construcció en alçada o en la densificació de les ciutats. Andrew Waugh ens ha convidat a reflexionar fins a on i quin el límit ens cal construir en fusta. Alfonso Basterra i Andrew Waugh ens han proporcionat una visió de que la construcció en altura com opció de construcció on no hi ha suficient terreny.

Tendència cap a construccions mixtes

Construir en fusta implica el coneixement de les espècie de fusta i de la seva utilització. La tendència és anar cap a construccions mixtes en les que es barregen materials de baix impacte ambiental. El que es busca és utilitzar-la millor i en la quantitat necesaria segons evolucionen els sistemes constructius. En funció d’aquesta evolució es donarà més ús a l’entramat lleuger, al CLT, bigues de formigó o ferro ... L’objectiu és utilitzar els mínims recursos possibles combinant els diferents materials de construcció, utilizant cada un dels materials segons les seves propietats fonamentals.

La construcció en fusta és més econòmica en la consideració global de l'edifici, i a més és una inversió. El promotor redueix el risc ja que pot construir en 6 mesos. Actualment, les característiques tècniques de la fusta fan d’ella un material competitiu en comparació als materials habituals de la construcció tradicional.

A Noruega i altres països nòrdics, hi ha polítiques urbanes que aposten un 100% per la construcció en fusta. El govern incentiva aquesta matèria primera i està tenint uns resultats extraordinaris. De fet, ara no podem predir si arribarem a construir ciutats de fusta però el que sí està clar és que per acomplir amb el pacte verd i amb les tendències sobre construcció sostenible de la comissió Europea, cal construir més en fusta. Cal que sigui un augment progressiu davant d’altres materials amb impacte ecològic més alt que la fusta.

Aquí pots descarregar algunes de les presentacions del V Congrés Fusta Constructiva:

EDUARDO ROJAS

JAVIER ESTÉVEZ

MARCEL VILCHES

MARIO BELTRAN

PABLO GUINDOS

ROSER MANEJA

LÍDIA GUITARD

MIQUEL SEGARRA