Borsa de treball Empreses

Dades de l'empresa

Dades de l'oferta

En compliment de l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Recursos Humans sota la responsabilitat de GREMI FUSTA I MOBLE amb la finalitat de participar en els processos de selecció de personal. Les seves dades seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a les finalitats dels mateixos. Per a això, sol·licitem la seva autorització per tractar i cedir aquestes dades a terceres empreses per a processos de selecció de personal similars. En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als quals aquest contracte es refereix. Li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de GREMI FUSTA I MOBLE, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a TRAVESSERA DE LES CORTS 361, ENTLO 1ª, 08029 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic secretaria@gremifustaimoble.cat.