Sobre la nova llei de control horari

Sobre la nova llei de control horari

A partir del proper diumenge dia 12 de maig les empreses hauran de garantir el registre diari de la jornada.

Aquest registre ha d’incloure l’horari concret d’inici i de finalització de la jornada realitzada per cada un dels treballadors.

Des del proper dilluns, per tant, la Inspecció de Treball  iniciarà les comprovacions de les empreses, les quals s’enfronten a sanciones greus que poden veure’s duplicades si el seu incompliment es reiterat.

Aquesta nova obligació se suma a la que ja tenien les empreses de portar un registre de l’horari dels treballadors a temps parcial i de les hores extra realitzades.

El Reial Decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral, en la jornada de treball no estableix un sistema concret de registre, es limita a remetre  al que es pacti en conveni col·lectiu (que en nostre cas concret de fusta no hi ha cap acord en aquest sentit) o en acord col·lectiu d’empresa i, en defecte d’aquests pactes, al que decideixi l’empresari unilateralment, prèvia consulta de la representació legal dels treballadors.

(https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8)

Qualsevol que sigui el sistema de registre establert, a través de les vies anteriors, la norma requereix que l’empresa conservi les dades consignades als registres durant quatre anys, romanent a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La norma tipifica com a infracció greu l’ incompliment en matèria de registre de jornada, amb multes que oscil·len entre els 626 i els 6.250 euros, segons la qualificació del seu grau infractor sigui mínim, mitjà o màxim i s’imposaran per cada centre de treball.

Cal dir que el sistema de registre resulta de lliure elecció per l’empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia, l’ hora de inici i de finalització de la jornada de cada treballador.

 

ULL!!! És important recordar que NO es consideren com a registre de jornada els quadrants horaris, horaris o calendaris que pugui tenir l’empresa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

*