BASES DE PARTICIPACIÓ

Bases de participació

BASES GUARDONS ANELLS DE LA FUSTA DEL GREMI FUSTA I MOBLE

El Gremi Fusta i Moble (abans anomenat Gremi de Fusters, Ebenistes i similars de Barcelona) promou i convoca, amb la col·laboració d’altres entitats destacades del sector, la present edició dels guardons ANELLS DE LA FUSTA.

1.- OBJECTIUS DELS GUARDONS

Oferir reconeixement públic a persones, empreses o entitats que s’hagin distingit per la seva contribució a divulgar, dignificar i promocionar el coneixement, l’ús i els oficis de la fusta, en totes les seves vessants des de l’origen, el bosc i les activitats forestals, la seva transformació i l’aplicació o realització final en espais interiors (moble, hàbitat, decoració, indústria…) i exteriors (paisatge, urbanisme, arquitectura), com també en accions intangibles (a escoles i centres de formació, tecnològics, d’innovació, recerca i investigació o divulgació i conscienciació sobre la cultura de la fusta).

2.- MODALITAT DE GUARDONS

Els guardons s’oferiran, en aquesta edició, en les modalitats següents:

 1. ANELL DE LA FUSTA a accions realitzades recentment, a iniciatives en curs o a projectes en fase de propera execució al voltant de la gestió del bosc o de la promoció de la cultura de la fusta d’origen català: actuacions forestals, foment de plans i estratègies d’aprofitament, conservació, estudi o divulgació del patrimoni boscós o dels recursos forestals de Catalunya.
 2.  ANELL DE LA FUSTA al disseny i creació en fusta: mobiliari i decoració, elements ornamentals, obres efímeres, objectes quotidians, nous estils de vida, oci, esport i cultura, noves aplicacions de la fusta sola o en combinació amb d’altres materials, etc.
 3. ANELL DE LA FUSTA a la prescripció, disseny i/o realització d’obres d’interiorisme, rehabilitació o restauració d’edificis existents o de nova creació, elements o espais d’ús comunitari o privat significatius (és a dir, amb capacitat d’influència en la cultura d’habitat actual) en els quals la fusta sigui l’element formal fonamental.
 4. ANELL DE LA FUSTA a la prescripció, disseny i/o realització d’obres arquitectòniques o estructurals per l’urbanisme, l’habitat o el territori, en les quals la fusta sigui l’element estructural fonamental.
 5.  ANELL DE LA FUSTA a accions d’investigació o recerca, divulgació, promoció, informació, formació o altres projectes comunicatius relacionats amb la cultura de la fusta, la seva historia, les noves aplicacions d’aquest material, els seus usos i propietats, l’impuls als variats oficis i especialitats del sector, a través de qualsevol metodologia sociocultural o canal de difusió o format, com ara internet, cinema, premsa, radio, televisió, publicacions escrites, exposicions, etc.
 6. ANELL DE LA FUSTA a treballs o projectes d’estudiants (individuals o en grup), com ara treballs de recerca en el camp de la formació professional, especialment de la branca de la fusta i el moble, treballs de final de Grau, Màster o tesis doctorals de qualsevol branca científica o tecnològica, que aportin solucions d’innovació o noves aplicacions de la fusta, de les seves propietats i/o del seu ús o de modernització dels oficis del sector.

3.- QUI POT SER GUARDONAT/DA?

En cadascuna de les modalitats de guardó, els candidats/es podran ser:

 • El creador/a, dissenyador/a, realitzador/a, promotor/a o prescriptor/a de l’obra, producte, esdeveniment o projecte, d’àmbit públic o privat, sigui individual o col·lectiu.
 • Les candidatures poden repetir concurrència en edicions consecutives dels guardons.
 • L’obra, producte, esdeveniment, iniciativa o projecte premiat s’ha d’haver celebrat, realitzat o promogut a Catalunya en els 3 anys immediatament anteriors al de concessió del present guardó i només es podrà presentar un màxim de 3 vegades en tots els casos.
 • També poden ser premiades obres o iniciatives de proper inici, execució o implementació, sempre dins de l’any de la present convocatòria.
 • Una candidatura podrà presentar com a màxim, una sola obra en dues modalitats diferents dins d’una mateixa convocatòria anual.
 • No podran optar als guardons les persones que formen part de la Junta Directiva del Gremi Fusta i Moble, com tampoc les seves empreses.
 • Les persones, empreses o entitats que actuïn com a Jurat tampoc podran optar als guardons en l’edició en la que en formin part.
 • Els organitzadors dels guardons no prenen posició sobre l’autoria o propietat de l’obra, deixant en mans de les candidatures qualsevol responsabilitat sobre l’autoria intel·lectual de l’obra o la seva propietat.

4.- QUI PROPOSA LES PERSONES I/O LES OBRES CANDIDATES ?

 • A part dels propis autors/es d’obres, que poden presentar la seva candidatura a títol propi, també s’admet que d’altres persones siguin proposants de candidats/es, els quals podran ser:
  1. Els socis/es del Gremi Fusta i Moble
  2. Les entitats col·laboradores del Gremi i les seves empreses associades
  3. Les associacions del Sector amb seu a Catalunya.
  4. Qualsevol altra entitat a qui interessi el món de la fusta, el moble i l’hàbitat.
 • S’acceptaran també propostes d’altres empreses, proveïdores del sector o relacionades amb ell, professionals significats interessats en aquest món, així com docents, investigadors i experts relacionats amb el sector.

5.- COM ES PRESENTARAN LES PROPOSTES ?

 • Les propostes s’hauran de fer arribar al Gremi mitjançant l’imprès de candidatura (adjunt; també es pot demanar a l’Entitat), que inclou un apartat per a descriure la proposta; cal complementar de manera completa aquest imprès, acompanyant-lo d’una memòria descriptiva elaborada a criteri de la pròpia candidatura i un cartell descriptiu resum en cartró ploma de mida DINA-3.
 • La Junta del Gremi podrà demanar més informació si ho considera necessari.

6.- CALENDARI:

 • La presentació de propostes estarà oberta al llarg de l’any i es tancarà en data que serà anunciada oportunament en cada edició.
 • Per a l’edició del 2017, el calendari queda establert de la següent manera:
  1. Presentació convocatòria 2017: 12 de març de 2018.
  2. Obertura convocatòria 2017: 21 de març de 2017.
  3. Presentació pública de la convocatòria dels guardons 2017: en tots els actes que es considerin oportuns, a càrrec dels convocants i de les entitats o empreses patrocinadores.
  4. Límit de presentació de candidatures: 12 de març de 2018 (12:00 h).
  5. Reunió de la Junta Directiva del Gremi per a revisar la idoneïtat de les propostes i el compliment de les bases: 12 de març de 2018.
  6. Reunió del Jurat per a escollir els guanyadors: 13 de març de 2018.
  7. Lliurament dels guardons als guanyadors de l’edició 2017: 19 de març de 2018, en el decurs de LA NIT DE LA FUSTA.

7.- PROCEDIMENT:

 • En una primera fase, tancada la data de recepció de propostes, la Junta del Gremi es reunirà per a revisar-les i decidirà si són acceptades per a passar a la fase següent, o bé són desestimades. Es podrà demanar una visita de les obres, o aportar els productes objecte de valoració si s’escau, com també més informació o detalls concrets de les propostes.
 • La decisió en qualsevol sentit es farà saber als/les proposants així com a les candidatures seleccionades.
 • En aquesta fase la Junta del Gremi Fusta i Moble podrà declarar desert algun dels guardons si les propostes presentades no són considerades adequades pels guardons.
 • En una segona fase es convocarà el Jurat, que haurà de revisar les propostes acceptades per la Junta i escollir un guanyador per a cada modalitat.
 • El guanyador/a serà la proposta que rebi més vots en cada modalitat presentada.
 • Els guardons podran quedar deserts també en aquesta fase final.
 • En una mateixa modalitat tan sols podrà haver una sola candidatura guanyadora.
 • La propietat de les obres premiades es manté en els seus autor /es, però el Gremi Fusta i Moble es reserva el dret de fer difusió de les obres guanyadores a través de qualsevol canal de comunicació.

8.- COMPOSICIÓ DEL JURAT

El Jurat que haurà de decidir la concessió dels guardons estarà composat per:

  1. Les persones que integren la Junta Directiva del Gremi Fusta i Moble.
  2. Els representants de les entitats o empreses patrocinadores dels guardons de cada edició.
  3. Les persones guanyadores de les edicions anteriors dels Premis, que acceptin formar-ne part. En cas de que siguin empreses o entitats se’ls demanarà que designin una persona a tal efecte.
  4. Persones representants de la premsa especialitzada del sector que la Junta Directiva del Gremi estimi convenient convocar i que podrà variar cada any a criteri de la Junta.
  5. Les persones que a proposta de la Junta Directiva de l’Entitat es considerin oportunes, per la seva experiència, coneixement del sector, prestigi professional o acadèmic, etc. Podran variar cada any, a criteri de la Junta.

La participació en el Jurat implica l’acceptació de les bases dels guardons.

9.- CRITERIS D’ELECCIÓ

Es valorarà especialment, a més de la qualitat de l’obra o projecte a tots nivells:

  1. L´ús de la fusta com a material primordial de l’obra o matèria central del projecte.
  2. La utilització de fusta de procedència catalana km 0.
  3. La sostenibilitat i el respecte al medi ambient que comporti el seu procediment
  4. La innovació aportada, la creativitat demostrada, l’interès social.
  5. Aspectes relacionats amb el foment de l’ocupació, la regeneració i la modernització del sector.

10.- GUARDONS

 • Els guardons no tindran assignació econòmica.
 • Consistiran en una obra de creació artesana a decisió de la Junta Directiva.
 • La decisió del Jurat dels Guardons serà inapel·lable.

11.- ESPONSORITZACIO

A criteri de la Junta Directiva del Gremi Fusta i Moble, els guardons podran ser patrocinats per entitats o empreses del sector o relacionades amb ell, en les condicions que s’estipularan en cada edició.

12.- RESERVA DE DRETS

La Junta Directiva del Gremi Fusta i Moble es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d’aquestes bases en cada edició dels Guardons, així com dirimir i decidir de manera inapel·lable sobre qualsevol eventualitat que pugui sorgir en el procediment de recepció, valoració de candidatures o en la concessió dels guardons.

13.- JURISDICCIÓ COMPETENT

Qualsevol gestió judicial derivada de la organització, realització i lliurament dels guardons es sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.