Titula't

Formació

Titula't

El Gremi de Fusta i moble ofereix l’acció TITULA’T

A diferència de molts països europeus, aproximadament el 50% dels treballadors del nostre país no tenen un títol que verifiqui que són competents per treballar en el que treballen, tot i tenir, molts d'ells, anys d'experiència laboral. Aquesta és una realitat que s’ha de capgirar si volem posar en valor la nostre competència professional.

Seguint directrius de la UE, cada cop serà més rellevant disposar d’una titulació per exercir la nostre professió. No ens haurà d’estranyar que per accedir a un lloc de treball, o per poder desenvolupar les nostres tasques fora de les nostres fronteres ens ho requereixin.

TITULA’T és l’acció, creada i dinamitzada pel Gremi de Fusta i moble, la qual, en el marc del Conveni de col·laboració entre l’Agència Pública de Formació i Qualificació professionals de Catalunya (Agencia FPCAT), te com objectiu incrementar el nombre de professionals del sector amb titulació oficial, a través del reconeixement de la seva experiència laboral o, si és necessari, mitjançant accions formatives.

Itineraris Formatius

L’objectiu principal dels Itineraris formatius és facilitar, a les persones usuàries, la consecució de Certificats de Professionalitat, a efectes de disposar d’un document oficial que acrediti la seva vàlua i competència professional.

Aquests Itineraris formatius poden ser escollits per la persona usuària o, si és el cas, poden estar tutoritzats per una persona experta en formació del Gremi de Fusta i Moble.

Per tal de fer viable l’organització de les activitats formatives s’han creat aquests Itineraris formatius basant-se en les qualificacions professionals més significatives en l’entorn productiu. Això no significa que, si es donen les circumstàncies, puguin incorporarse noves qualificacions

Les CÀPSULES FORMATIVES son les activitats formatives associades als continguts teòric-pràctics, definits pels diferents Mòduls Formatius de les Qualificacions professionals, i que és corresponen amb els dels Certificats de Professionalitat.

Aquestes Càpsules formatives es poden realitzar en l’ordre i temporització que la persona usuària disposi, en el marc de l’oferta formativa de les entitats formadores.