Què és una Assegurança Decennal?

10 gen 2020 | Notícies

L’Assegurança Decennal, segons ens defineix l'1 article 19 de la Llei 38/199 de 5 novembre de la LOE, és una pòlissa d'Assegurança de danys materials que garanteix durant un període de 10 anys el rescabalament dels danys materials a conseqüència de vicis o defectes ocults de construcció (fonamentació, suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici).

És obligatòria la seva contractació?

La legislació vigent ho estableix com a OBLIGATORI sempre que l'edifici estigui destinat a habitatge. A més, és un valor afegit tant per al promotor com per a qui adquireixi un habitatge perquè en el supòsit de sorgir algun problema degut a defecte o vici de la construcció, serien els beneficiaris d'aquest.

Quins són els àmbits d'aplicació?

A més de ser obligatori en el cas de construccions dedicades a habitatges, es poden tramitar per a instal·lacions administratives sanitàries, religioses, docents, culturals, aeronàutiques, agropecuàries…

També és aplicable a obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica de l'edifici, volumetria, o tinguin per objecte canviar l'ús per al qual es va dissenyar l'edifici.

Està obligat un autopromotor a la contractació d’una Assegurança decennal?

Al 2002, es va realitzar una modificació del text legal i es va establir que no seria obligatori per a l’autopromotor d'un únic habitatge unifamiliar per a ús propi, excepte en cas de produir-se la transmissió per venda de l'habitatge en els 10 anys següents a la finalització de la data de construcció.

En cas de tramitació de sol·licitud hipoteca, l'entitat bancària pot sol·licitar aquesta Assegurança igualment.

Quins avantatges t'ofereix l’Assegurança decennal a un autopromotor?

La meva recomanació, com a experta en la contractació d'Assegurança decennals, és la contractació prèvia a l'inici de l'execució de l'obra (quan se sol·licita el permís d'obres a l'Ajuntament), d'una OCT (Organisme Control Tècnic) i posposar la contractació de l’Assegurança decennal mentre no pren la decisió final. D'aquesta manera, es disposaran dels informes tècnics i li facilitarà el procés de contractació de l’Assegurança decennal davant la companyia asseguradora quan requereixi disposar d'aquest, perquè, en cas de contractació començada l'obra, la OCT emet una Reserva Tècnica i podria haver-hi moltes dificultats a poder assegurar posteriorment l'obra.

Com es tramita una Assegurança decennal? i /o qualsevol altra assegurança?

Contactant amb un agent especialitzat que l'assessorarà i l'informarà de tota la documentació necessària per a procedir a la tramitació i contractació, tant si és en obra tradicional, amb materials com a fusta, Steel Frame, Modulars, Passivhaus…).

 

Nuria Santamaria

EXPERTA en CONTRACTACIÓ D'ASASSEGURANÇAANCES DECENNALS

650.49.42.39

Nuriasantamaria.seguros@gmail.com